Hardware auslesen

Zeige mir die DELL_Technummer an:

dmidecode -s system-serial-number

Zeige mir den Prozessor an:

cat /proc/cpuinfo

Zeige mir PCI-Geräte an:

lspci

Zeige mir angeschlossene USB-Geräte an:

lsusb

Zeige mir die UUID meiner Festplatten:

blkid